Memuriyetten çıkarma, İdari soruşturma süreci nasıl olur?

16.01.2023
A+
A-
Memuriyetten çıkarma, İdari soruşturma süreci nasıl olur?

Memuriyetten çıkarma, İdari soruşturma süreci nasıl olur?

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası, 657 Memurluktan Çıkarma şu anlama gelmektedir: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasına karşı idari yargıda iptal davası açılabilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası hakkında, kanunda, itiraz başvuru usulü düzenlenmemiştir. Devlet memuru; cezanın yazılı olarak kendisine bildirildiği tarihten itibaren 60 gün içinde iptal davası açma hakkına sahiptir. Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi, emekli edilmeleri veya görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, kamu görevlisinin son görev yaptığı yer idare mahkemesidir.

Devlet memurluğundan çıkarılan kişi 60 gün içinde son görev yaptığı yer idare mahkemesinde iptal davası açabilecektir.

Devlet memurları kanununda memuriyetten çıkarma kararını kimin vereceği düzenlenmiştir. 

Devlet Memurları Kanununun Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar başlıklı 126. maddesi şöyledir:

‘’Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.’’

Görüldüğü üzere devlet memurluğundan çıkarma cezasını, amirin isteği üzerine memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu verecektir. Disiplin kurulunun farklı bir ceza verme yetkisi yoktur. Tesis edilen işlemi ya onaylar ya da reddeder. Kişinin devlet memurluğundan çıkarılmaması halinde yetkili amirler farklı bir disiplin cezası verebileceklerdir. 

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

Bu sebeple devlet memurlarının grev ve lokavt hakkı bulunmamaktadır. Kamu hizmetlerinin sürekliliği ve devamlılığı ilkesi gereğince, ideolojik veya siyasi amaçlarla işleyişi bozmak devlet memurluğundan çıkarılma cezasını gerektirmektedir.

(b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, 

c) Siyasi partiye girmek, 

Görüldüğü üzere siyasi partiye girmek devlet memurluğu ile bağdaşmayan hareketlerdendir. Siyasi partiye girmek isteyen kişinin görevinden istifa etmesi gerekecektir.

d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, 

e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak, 

f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, 

g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, 

h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek, 

j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, 

k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek. 

l) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak

You cannot copy content of this page